Menu Zamknij

Regulamin

Stand vom 19.05.2021

Ogólne warunki umowy Międzynarodowej Szkoły Ikonopisania im. św. Jadwigi Śląskiej

       1. Ogólne zasady

Ogólne warunki umowy regulują: stosunek umowy między Urszulą Skrzypek a uczestnikami warsztatu, płatność oraz przeprowadzenie zaproponowanych i ustalonych usług. Ogólne warunki umowy obowiązują uczestników warsztatu w całej transakcji i są częścią umowy. Odmienne warunki umowy nie będą uznane, chyba że zostały one spisane i są częścią umowy.

      2. Zapisy i warunki

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie internetowej. Proszę podać wszystkie wymagane dane. Wysłane zgłoszenie jest uważane za wiążące.

Liczba uczestników kursu jest ograniczona z powodów dydaktycznych i lokalowych. Zapisy na kurs są brane pod uwagę w kolejności nadchodzących zgłoszeń. Roszczenia co do udziału w kursie nie będą uwzględniane.

Umowa zostaje zawarta przez przyjęcie zgłoszenia.
Potwierdzenie zgłoszenia się wysyłane jest pocztą elektroniczną.

Terminy zgłoszeń są podane w opisach kursów na stronie internetowej.

      3. Dane personalne

Jako uczestnik warsztatu wyraża Pan/Pani zgodę na elektroniczny zapis danych personalnych potrzebnych min. do rejestracji i do przeprowadzenia warsztatu, a także do fakturowania.

      4. Rozpoczęcie, czas trwania i miejsce warsztatów

Organizator kursów zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia kursu, kiedy wystąpią uzasadnione ku temu powody.

Miejsce danego kursu podane jest na stronie internetowej w kalendarzu rocznym.

      5. Opłaty i zakwaterowanie

W aktualnym programie są podane obowiązujące ceny za noclegi i wyżywienie, jeśli takie są w ofercie. Pełne wyżywienie obejmuje śniadanie, obiad i kolację (stawka dzienna). Koszty wyżywienia są zawarte ryczałtowo w cenie kursu. Za niespożyte posiłki pieniądze nie będą zwrócone.

Całkowita kwota jest podana za czas trwania kursu i obejmuje: koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia (trzy posiłki) i opłatę za kurs.

      6. Warunki płatności

Uczestnik warsztatu jest zobligowany do przelania 50% łącznej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a pozostałe 50% całkowitej ceny miesiąc przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku przekroczenia terminu płatności będzie naliczana opłata za ponaglenie w wysokości

  1.  Rezygnacja z kursu

Rezygnacja z udziału w warsztacie może być przyjęta wg terminów warsztatów podanych na stronie internetowej poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od udziału w warsztacie na adres mailowy: kontakt@ikonopisarz.com. Należy przy tym podać pełne imię i nazwisko oraz termin warsztatu. Po przekroczeniu terminu przyjmowania rezygnacji nie będą zwrócone wpłacone pieniądze.

Temu uczestnikowi warsztatu, który nie przybędzie, nie będzie zwrócona wpłata.

  1. Odwołanie kursu przez organizatora

W naszych kursach może uczestniczyć 6 – 12 osób. Jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza niż 6, kurs się nie odbędzie. Kurs może się nie odbyć w przypadku nieobecności prowadzącego lub z innych powodów. W takim wypadku dokonane wpłaty zostaną zwrócone.

Dalsze roszczenia są wykluczone.

 9. Odpowiedzialność cywilna

Każdy uczestnik warsztatu ponosi pełną odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie podczas trwania warsztatu i za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody sam ponosi za nie koszty.

Uczestnikom warsztatu nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa. Uczestnik warsztatu nie może mieć wobec organizatorów lub prowadzących wszelkich materialnych lub niematerialnych roszczeń odszkodowawczych z powodu swojej nieostrożności. Uczestnicy winni są zadbać o własną ochronę ubezpieczeniową.

Wysyłanie lub elektroniczne przekazywanie wszelkich danych dokonuje uczestnik na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy warsztatu są zobowiązani do przestrzegania obostrzeń cowidowych panujących w danym miejscu, gdzie odbywa się warsztat.

  1. Ochrona praw autorskich

Optyczne i akustyczne tzn. digitalne lub analogowe nagrania zrobione podczas zajęć warsztatowych są dozwolone tylko po wcześniejszej i wyraźnej zgodzie organizatora.
Bez pozwolenia organizatora nie wolno powielać lub rozpowszechniać materiałów użytych do przeprowadzenia zajęć.

Szkoła Ikonopisania zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć i nagrań wideo zrobionych na kursach w celach reklamowych strony internetowej szkoły i do mediów społecznościowych.

  1. Postanowienia końcowe

Powyższe ogólne warunki umowy obowiązują we wszystkich lokalizacjach warsztatów.

Nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

W przypadku nieważności poszczególnych części umowy pozostałe postanowienia są poza tym prawomocne. Miejscem sądu właściwego jest Poczdam.